En data 2 de juny de 2022, el Patronat va anomenar com administradora de la Fundació a la Sra. Mireia Rossell Pascual per unanimitat de consens patronal.

Amb motiu de la revisió dels estatuts i als efectes de realitzar els tràmits administratius corresponents, s’ha constatat que l´article 13è apartat 8è, estableix que “l’administrador no podrà ser en cap cas Regidor de l´Ajuntament, ni tampoc funcionari de l´Administració Pública”.

La Sra. Mireia Rossell Pascual, és funcionària de l´Estat. Per aquest motiu i amb una interpretació literal dels estatuts, no pot acceptar el càrrec com a Administradora.

La Fundació considera que el redactat dels estatuts és contrari als principis d´igualtat i idoneïtat, entenent que el que es pretenia en aquest redactat era establir una independència entre el càrrec d’administrador i la funció pública exercida a l’Ajuntament de Sitges. En cap cas es pretenia l’exclusió d´un col·lectiu en el seu conjunt.

Davant les circumstàncies actuals i d’acord amb el redactat vigent dels estatuts, es considera la necessitat de valorar una modificació estatutària, als efectes d´adaptar el redactat dels estatuts a l´esperit dels mateixos, no excloent a cap col·lectiu, però respectant la independència de la institució i en especial la no dependència del càrrec d’administrador de l’Ajuntament de Sitges.

La Fundació procedirà a resoldre la situació exercint mentrestant el càrrec de forma interina a fi que això no afecti el correcte funcionament de l’Hospital.

El Patronat vol agrair a la Sra. Mireia Rossell Pascual la seva predisposició i idoneïtat, destacant la unanimitat del conjunt dels patrons en proposar-la com a administradora.