Una atenció

gerontològica integral

La creixent existencia de persones grans en les quals confluexen necessitats d`atenció gerontológica provinents de situacions diverses, fa que els serveus residencials que prestem des de la residencia de l`Hospital s`hagin adaptat per tal de poder-les atendre globalment, donant una resposta integral a cada persona.