EL PATRONAT

És el màxim òrgan de govern de la institució

EL PATRONAT

És el màxim òrgan de govern de la institució I el responsable últim de marcar les polítiques i estratègies que cal seguir, vetllant en tot moment perquè s’acompleixen escrupolosament els estatuts. Es reuneix un mínim de quatre vegades a l’any, una per trimestre. Està format per vuit patrons/nes amb veu i vot: com a president/a l’Alcalde/essa de Sitges, com a vicepresident el Rector de la Parròquia, i com a vocals dos regidors/es del consistori municipal, el/la secretari/a designat pel Patronat i quatre veïns/es de Sitges, un dels/de les quals es l’administrador/a de la institució.

Les Juntes del Patronat  son trimestrals i assisteixen els Patrons i poden assistir,  amb veu però sense vot, l’equip directiu de la Fundació.

MEMBRES ACTUALS DEL PATRONAT (MANDAT 2022 – 2026):

Aurora Carbonell Abella | Alcaldessa de Sitges i presidenta de la Fundació de l’Hospital
Rafael Vilaplana i Moltó | Rector de la Parròquia de Sitges i vicepresident de la Fundació de l’Hospital.
Jordi Sans Massó | Administrador de la Fundació de l’Hospital
Albert Oliver-Rodés | Regidor de Benestar i família de l’Ajuntament de Sitges i vocal de la Fundació de l’Hospital
Xavier Roig Juan | Regidor de l’Ajuntament de Sitges i vocal de la Fundació de l’Hospital
Judit Miró Sabaté | Representant veïnal
Mireia Rossell Pascual | Representant veïnal
Anna Grimau Bigaire | Representant veïnal
Fernando Escura Serés | Secretari de la Fundació (amb veu però sense vot)

LA COMISSIÓ PERMANENT

És un òrgan consultiu, segons marquen els Estatut de la Fundació, que té la missió de controlar, orientar i autoritzar la gestió ordinària dels diferents àmbits de la institució. Es reuneix un cop al mes amb caràcter ordinari. A les reunions de la Comissió Permanent assisteixen l’administrador, els patrons veïnals, i un patró institucional. Poden assistir,  amb veu però sense vot, l’equip directiu de la Fundació.

Jordi Sans Massó | Administradora de la Fundació de l’Hospital
Albert Oliver-Rodés | Regidor de Benestar i família de l’Ajuntament de Sitges i vocal de la Fundació de l’Hospital
Xavier Roig Juan | Regidor de l’Ajuntament de Sitges i vocal de la Fundació de l’Hospital
Judit Miró Sabaté | Representant veïnal
Mireia Rossell Pascual | Representant veïnal
Anna Grimau Bigaire | Representant veïnal
Carles Gaya i Cortès | Director Financer i d’Immobles (amb veu però sense vot)
Moisès Sumoy Liesa | Director de Recursos Assistencials (amb veu però sense vot)