Termes i Condicions

CONDICIONS GENERALS DE VENDA EN cellerdelhospital.cat

Les presents condicions generals de venda (les Condicions Generals de Venda) regulen les modalitats i les condicions de venda dels productes comercialitzats per Fundació Hospital Sant Joan Baptista de Sitges (els Productes).

Tots els contractes per a la venda de Productes per part de Fundació Hospital Sant Joan Baptista de Sitges a tercers (el Client) estan regulats per les presents Condicions Generals, les quals formen part integrant de cada proposta, comanda i confirmació de comanda del producte en si a la pàgina web cellerdelhospital.cat

Les condicions de venda aplicables a la comanda seran aquelles que estiguin en vigor en la data en què s’efectuï aquest (veure data al final del document).

Condicions Generals:

1. Productes preus i característiques

1.1.- Excepte on estigui expressament indicat, els preus dels productes publicats per Fundació Hospital Sant Joan Baptista de Sitges han d’entendre’s amb l’IVA inclòs. Fundació Hospital Sant Joan Baptista de Sitges es reserva el dret de confirmar o modificar els preus dels Productes publicats en la seva tenda d’Internet, en catàlegs informatius i en material publicitari, a qualsevol moment.

1.2.- Les característiques tècniques i funcionals relatives als Productes publicades per Fundació Hospital Sant Joan Baptista de Sitges a través de missatges promocionals o material informatiu són aquelles que comuniquen els respectius fabricadors. Fundació Hospital Sant Joan Baptista de Sitges no assumeix cap responsabilitat referent a la veracitat o abast de tals informacions. Excepte on s’especifiqui el contrari, els manuals dels productes seran en l’idioma que hagin estat subministrats pel fabricant. Les fotos dels productes són indicatives i no vinculants.

1.3.- Els productes no es lliuren a títol de prova. No obstant això els col·laboradors de Fundació Hospital Sant Joan Baptista de Sitges puguin donar indicacions i consells sobre les característiques dels Productes. El client és el responsable final de l’elecció dels Productes demanats i de la idoneïtat de les especificacions indicades per cada fabricant a les seves exigències personals.

2. Comandes- facturació

2.1.- Totes les ordres de compra transmeses a Fundació Hospital Sant Joan Baptista de Sitges hauran d’estar completades en tots els seus apartats, amb dades de contacte veraços i verificables, i hauran de contenir tots els elements necessaris per al correcte reconeixement dels Productes demanats. Cada comanda de producte transmès a Fundació Hospital Sant Joan Baptista de Sitges constitueix una proposta contractual del client i, per tant, serà vinculant per Fundació Hospital Sant Joan Baptista de Sitges solament si aquest confirma la seva acceptació. El lliurament de la comanda per part de Fundació Hospital Sant Joan Baptista de Sitges equival a la confirmació i acceptació del mateix.

2.2.- Fundació Hospital Sant Joan Baptista de Sitges es reserva el dret de no acceptar comandes incompletes o no emplenats adequadament o per incloure dades de contacte no veraços. En cas de falta d’execució de la comanda per part de Fundació Hospital Sant Joan Baptista de Sitges (per falta de disponibilitat del producte demanat pel Client), Fundació Hospital Sant Joan Baptista de Sitges es compromet a avisar al Client en el menor termini possible, reemborsant les quantitats que aquest hagi desemborsat per al lliurament no efectuat, en aquest cas el Client no tindrà dret a altres reemborsaments ni indemnitzacions.

2.3.- La documentació fiscal relativa als Productes demanats serà emesa per Fundació Hospital Sant Joan Baptista de Sitges al moment de l’expedició dels mateixos al Client.

3. Lliurament dels Productes

3.1.- Els terminis de lliurament indicats per Fundació Hospital Sant Joan Baptista de Sitges es refereixen als productes existents en els seus magatzems i, malgrat ser escrupolosament ponderats, han d’entendre’s no vinculants per Fundació Hospital Sant Joan Baptista de Sitges, la qual pugues successivament confirmar-los o modificar-los en funció de les seves pròpies necessitats. Els retards en els lliuraments inferiors a 30 dies no donen dret al Client a rebutjar el lliurament dels Productes, ni a pretendre indemnitzacions pel transport.

3.2.- Fundació Hospital Sant Joan Baptista de Sitges es reserva el dret d’efectuar el lliurament dels Productes (encara que sigui relativa a una sola comanda) en diversos lliuraments successius encara que, en aquest cas, se li efectuarà un sol càrrec al Client en concepte de despeses de transport dels enviaments realitzats.

3.3.- Condicions i terminis de lliurament especials hauran de ser estipulats i acordats prèviament entre el Fundació Hospital Sant Joan Baptista de Sitges i acceptades per escrit per Fundació Hospital Sant Joan Baptista de Sitges.

4. Ofertes especials i regals

4.1.- Les eventuals ofertes especials promogudes per Fundació Hospital Sant Joan Baptista de Sitges seran vàlides fins a l’esgotament de les existències i, en qualsevol cas, estaran subjectes a la disponibilitat dels Productes. Les ofertes especials propostes per Fundació Hospital Sant Joan Baptista de Sitges s’entén que no són acumulables (excepte indicació expressa).

4.2.- En el cas que una oferta especial de Fundació Hospital Sant Joan Baptista de Sitges prevegi l’enviament d’un producte de regal al costat d’un o més Productes comprats, el Client, per tenir dret a tals Productes de regal, haurà de fer-ho constar expressament mitjançant els mitjans que se sol·licitin (codi descompto en el procés de comanda o mètode anàleg) en l’ordre de compra enviada a Fundació Hospital Sant Joan Baptista de Sitges abans de la fi de les existències i/o promoció.

4.3.- No es proporcionarà assistència, substitució o aplicació de garantia per als Productes enviats en qualitat de regals.

5.Garanties sobre els Productes

5.1.- Fundació Hospital Sant Joan Baptista de Sitges garanteix la integritat material dels Productes al moment del lliurament (d’ara endavant citat com a “Garantia Fundació Hospital Sant Joan Baptista de Sitges”). Eventuals defectes coberts en la Garantia Fundació Hospital Sant Joan Baptista de Sitges hauran de ser denunciats pel Client dins, però no més enllà, dels 14 dies des de la data de lliurament, sota pena de caducitat de la Garantia Fundació Hospital Sant Joan Baptista de Sitges El Client tindrà dret a la substitució dels productes danyats després d’haver retornat aquests, excloent-se el dret del Client a la reclamació de qualsevol dany, sigui al moment, sigui posteriorment. Les despeses de transport necessaris per a la substitució de Productes aniran a càrrec del Client.

5.2.- Independentment de quant ha estat estipulat en l’article 5.1. sobre els diferents productes, Fundació Hospital Sant Joan Baptista de Sitges no concedeix cap garantia addicional ni complementària a la qual presten els propis fabricadors. L’assistència tècnica i les manipulacions en garantia seran efectuades, en aquells Productes pels quals estigui prevista, per compte dels diferents fabricadors, segons les condicions i les modalitats indicades en la documentació que acompanya al producte. Particularment, Fundació Hospital Sant Joan Baptista de Sitges no garanteix la compatibilitat dels diferents productes entre si ni amb aparells utilitzats pel Client, ni presta certificats de garantia sobre la idoneïtat dels Productes per a l’ús específic que li pensa donar el Client.

5.3.- Exceptuant els casos en els quals incorri dol o culpa greu per part de Fundació Hospital Sant Joan Baptista de Sitges, queda convingut des d’ara que sempre que es comprovés inequívocament qualsevol tipus de culpabilitat de Fundació Hospital Sant Joan Baptista de Sitges respecte al Client – inclòs el cas d’incompliment, total o parcial, de les obligacions assumides per Fundació Hospital Sant Joan Baptista de Sitges respecte al Client per l’efecte de l’execució d’una comanda – la responsabilitat de Fundació Hospital Sant Joan Baptista de Sitges mai podria ser superior al preu dels Productes adquirits pel Client i pel motiu del qual hagi sorgit la disputa.

6.Dret de desistiment

6.1.- L’operació comercial està subjecta en tots els seus termes a les lleis que regulen la venda a distància. El Client tindrà dret a revocar la seva compra dins dels 14 dies següents a la recepció de la comanda, per a això ens enviarà un missatge per correu electrònic sol·licitant la devolució a la següent adreça de correu: info@cellerdelhospital.cat. Els productes seran transportats a càrrec del Client, en el mateix estat en el qual es van rebre, en els seus embalatges originals i sense haver estat desprecintados o utilitzats. De presentar un ús que pugui devaluar el producte, s’aplicaran els càrrecs que Fundació Hospital Sant Joan Baptista de Sitges consideri oportuns i es restaran de la quantitat a retornar al Client.

6.2.- Fora del període de desistiment legalment establert, en el cas de devolució de productes per fallada, avaria, disconformitat o uns altres, el procés s’iniciarà igualment enviant un email a l’adreça info@cellerdelhospital.cat

En aquest cas, la mercaderia retornada haurà d’estar autoritzada pel Servei Clients de Fundació Hospital Sant Joan Baptista de Sitges, que emetrà un nombre d’autorització de devolució (RMA) per al seguiment i documentació del procés. Una vegada rebut el nombre d’autorització RMA, el Client podrà reexpedir el Producte a l’adreça següent:

Fundació Hospital Sant Joan Baptista de Sitges – Carrer Cardenal Vidal i Barraquer, 2, 08870 Sitges.

El Client pagarà les despeses d’enviament. En cap cas Fundació Hospital Sant Joan Baptista de Sitges acceptarà paquets contra reemborsament.

7. Condicions especials per als productes relacionats amb la fabricació artesanal de productes alcohòlics:

7.1.-En el cas que el client sigui menor d’edat al moment de formalitzar la comanda d’aquests productes, només se serviran els articles si el tutor legal formalitza la seva autorització a Fundació Hospital Sant Joan Baptista de Sitges per escrit en el correu electrònic: info@cellerdelhospital.cat incloent una còpia de la seva D.N.I, còpia del Llibre de Família, Data i Nombre de comanda i articles que autoritza que siguin enviats excloent de responsabilitat alguna a Fundació Hospital Sant Joan Baptista de Sitges.

En cas de no rebre notificació en el termini de 7 dies, no es tramitarà l’enviament i es realitzarà la devolució de l’import de la compra.

Si en l’ordre de compra s’incloguessin altres articles no afectats pel punt 7 de les Condicions, aquests seran enviats normalment finalitzat el termini d’espera de notificació per part del tutor, i es reintegraran les quantitats corresponents als productes no enviats.

Data de creació: 03/05/18